mitt afrika logga
  • Safari närmare naturen
  • Oförglömliga upplevelser
  • Ekoturism ger djuren värde

EKOTURISM

SIR DAVID ATTENBOROUGH I ETT PRIVAT RESERVAT VI SAMARBETAR MED INVID MASAI MARA

NATURVÅRDEN I KENYA har under senare år i stor utsträckning drivits framåt genom etablerandet av privata naturreservat invid de ”officiella” parkerna. Runt Masai Mara har på så sätt ytterligare 26 procent mark- yta kommit att omfattas av naturskydd, och vid Amboseli drygt 33 procent extra.

DU KAN besöka dem genom våra resor till Kenya – se rullisten ovan, eller klicka här!
.

MASSAJERNA har kvarstått som markägare och aktiva partners i dessa projekt. Detta är politiskt viktigt, då Kenya har en histora av tvister kring mark.

INITIATIVTAGAREN är Jake Grieves-Cook, engelskättad kenyan, naturvän och entreprenör som varit ordförande för Kenya Tourist Board och initiativtagare till Eco Tourism Society of Kenya. Redan 1997 tog Grieves-Cook initiativet till ett privat reservat vid Eselenkeifloden ca 12 km från Amboseli. Området ingår i det vidare ekosystem som omger Amboseli med torr busksavann och spridda akacior, ca 900 meter över havet. Typiska däggdjur är giraff, giraffantilop, gnu, zebra, afrikansk buffel, elefant och de stora kattdjuren. Dessutom finns ett mycket rikt och varierat fågelliv.

ETT AVTAL slöts med den ”gruppranch” som ägde marken, vilket innebar att 5 300 hektar avsattes för de vilda djuren och för ekoturism. En ”gruppranch” var ett ägandesystem som skapades under den brittiska tiden, och där en hel klan fick äganderätt till ett stort område. I praktiken styrdes markanvändningen av de äldre (äldre massajmän); enskilda hade väldigt litet att säga till om. För detta avtal betalade Grieves-Cooks företag hyra för marken till gruppranchen, och dessutom har ett antal massajer varit anställda som vakter, guider och servicepersonal vid camperna. Massajerna förband sig att inte ta in boskapen på området.

VID SVÅR torka och brist på bete hade dock massajerna enligt avtalet rätt att ta in sin boskap på vissa delar av området. Ett nytt vattenhål till massajernas boskap borrades utanför reservatet. Avtalet har, efter förhand- lingar, förnyats med regelbundna mellanrum. Eselenkeire- servatet utökar området under naturskydd vid Amboseli med drygt 33 procent. För att upprätthålla avtalet finns reservatsvakter som har rätt att utdela böter för de massajer som ändå försöker ta in sin boskap där för bete (vilket i bland händer). Första boten är låg, och sedan stiger den om förseelsen upprepas.

TYPISKT FÖR de privata reservaten är att de endast tillåter få turistcamper – som måste vara av typen tältcamp med få fasta installationer. De blir en fristad för oss som besökande, och stör de vilda djuren minimalt. Faktum är att bufflar och flodhästar ofta går in och betar i camperna på nätterna!

I MASAI MARA i sydvästra Kenya slöts avtal på lite annorlunda sätt. De stora ”gruppran- cherna” har delats upp till mindre markområden, med lagfarter för enskilda familjer. Grieves-Cook tog då initiativ till två olika reservat alldeles intill Masai Mara och i samma ekosystem, där sammanlagt 12 500 hektar avsattes i två olika privata reservat, Olare Orok och Ol Kinyei. Det förutsatte individuella avtal med flera hundra markägare. De får en månatlig hyra insatt på ett bankkonto och dessutom intäkter från avgifter för varje övernattning som de besökande turisterna betalar.

MARKÄGARNA och deras familjer är i stor omfattning anställda inom reservaten som guider, servicepersonal och vakter. I dag arbetar över 100 personer inom dessa reservat, och mer än 500 massajfamiljer har på så sätt sin försörjning genom denna privata ekoturism. Det genomsnittliga årliga inflödet till dessa familjer per år i Amboseli och Masai Mara genom de privata reservaten är ca 1 000 USD per år och familj.

DET FINNS INGA staket runt de privata reservaten vid Massai Mara och Amboseli, och de som besöker dessa områden intygar om och om igen att djurlivet och ekosystemen verkligen frodas. De stora kattdjuren som lejon, leopard och gepard trivs, vilket orsakas av en mycket god tillgång på bytesdjur i form av antiloper, bufflar och annat vilt. När djuren upptäcker att boskapen och boskapsskötarna inte är där, kommer de naturligt tillbaka till sina områden.

PÅ DESSA reservat är antalet turistbäddar starkt begränsat. Övernattning får enbart ske i vissa ekoanpassade tältcamper, som gör minimalt avtryck i miljön. Avfall transporteras bort eller komposteras och vattenanvändningen minimeras. Förnyelsebara energikällor som solpaneler används så långt som möjligt. Det är en exklusiv och samtidigt mycket naturnära upplevelse att besöka dessa reservat.

TVÅ LIKNANDE reservat, Naboisho, om 21 000 hektar, och Motorogi om 4 900 hektar, har senare tillskapats på motsvarande sätt vid Masai Mara. Tillsammans med de ovan nämnda reservaten innebär det att 26 procent extra markyta i Masai Maras ekosystem har lagts under naturvård. Det är av stor vikt, då mark bortanför Aitong, som endast ligger ca 30 km från Masai Maras gräns, har hyrts ut till farmare som odlar vete och majs. Den typen av markanvändning orsakar naturligtvis stora konflikter mellan människor och vilda djur.

DESSA INITIATIV har varit en stor framgång, och representerar ”state of the art” inom ekoturism i östra och södra Afrika. Här är de viktigaste punkterna sammanfattade:

• Konceptet att hyra marken i stället för att köpa den minimerar risken för framtida mark- konflikter
• De lokalt förankrade familjer som hyr ut marken som markägare får ett egenintresse i att områdena skall fortsätta vara livskraftiga, naturliga ekosystem som utgör attraktiva besöks- mål för inkommande turister
• Intäkter från övernattning, transport, guidetjänster och annan service går till lokalt för- ankrade familjer
• Ca 500 000 USD går årligen till de lokala samhällena i form av hyror, övernattningsavgifter, löner och andra projekt i Oalre Orok och Ol Kinyei i Masai Mara och Eselenkei i Amboseli.
• Strikta regler för maximalt antal besökare bidrar till att minska överexploatering och till att såväl vilda djur som besökare inom reservaten får en fridsam och ostörd upplevelse
• Skyddet av två av världens mest kända och värderade ekosystem har ökat med 26 respektive 33 procent.

Turism är en av världens största näringar. FNs turistorganisation WTO har beräknat att ca 10 procent av världens BNP kommer från turismen. I utvecklingsländer är upp emot 40% av servicesektorn beroende av turism. Världens största turistland är Frankrike, och det största i Afrika är Sydafrika.